Zápis do MŠ

Srdečně Vás zveme  na „Odpoledne otevřených dveří“ dne 4.4.2023 od 15 hod. do 18 hod

-budova Zázvorkova 1994 -vchod od paneláku přízemí

-budova Bronzová  2572  -vchod z ulice Bronzová

Těšíme se na Vás

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2023/2024

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS OD 17.4.2023 –    30.4.2023

ODKAZ NA EL.ZÁPIS:

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102537275/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5276

OSOBNÍ ZÁPIS V MŠ 3.5.2023 OD 13.00-17.00 HOD V ŘEDITELNĚ MŠ v Zázvorkové 1994

Vážení rodiče,

zápis na školní rok 2023/2024 bude ELEKTRONICKY SPUŠTĚN OD 17.4.2023 NA ODKAZU, kde naleznete elektronickou přihlášku k ZÁPISU DO NAŠÍ MŠ U Rumcajse Zázvorkova 1994( platí i pro Bronzová 2572)

Veškeré potřebné dokumenty doneste prosím osobně k ZÁPISU DNE 3.5.2023 OD 13.00-17.00 HOD. do ředitelny MŠ

( Zázvorkova 1994)

Přijímání dětí do mateřských škol

městské části Praha 13

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).
 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1.9.2023 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.
 • Ředitelka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.

 

 Pokyny pro zápis

 1. Zákonný zástupce vyplní přihlašovací formulář na internetových stránkách konkrétní mateřské školy.

Termín: 17. 4. – 30. 4. 2023

 1. Dokumenty (vytisknutá přihláška, vyplněný evidenční list včetně originálu nebo ověřené kopie lékařského potvrzení), odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 3. 5. 2023 od 13:00 do 17:00.

V případě prodloužení tohoto termínu u některých mateřských škol, bude tato informace předem zveřejněna na internetových stránkách příslušné školy.

 1. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 2. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
 • přidělené registrační číslo
 • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům
 • tiskopis pro zpětvzetí žádosti
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 19. 5. 2023 od 00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 2. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3. 6. 2023.
 3. Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné obrátit se přímo na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, dveře 527, telefon 235 011 428. Je možné se také přímo telefonicky domluvit s ředitelkou příslušné mateřské školy, která všem ráda pomůže.