Výsledky-Zápis do MŠ

Vážení rodiče nově přijatých  dětí od školního roku 2023/2024:

Srdečně Vás zveme na informativní schůzku.

Kde se sejdeme:   hlavní budova Zázvorkova 1994  (4. třída- vchod od paneláku -přízemí)

Kdy se sejdeme:  15.6.2023   od   17,00 hod

-podpis rozhodnutí, rozdělení dětí, seznámení s prostředím atd…

Těšíme se na Vás.

Pokud někdo nemůže přijít, prosím, napište na školní email  ms.zazvorkova@seznam.cz , domluvíme předání informací a  rozhodnutí o přijetí jinou cestou.

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2023/2024

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS OD 17.4.2023 –    30.4.2023

ODKAZ NA EL.ZÁPIS:

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102537275/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5276

Evidenční list ke stažení

Evidenční_list

OSOBNÍ ZÁPIS V MŠ 3.5.2023 OD 13.00-17.00 HOD V ŘEDITELNĚ MŠ v Zázvorkové 1994

Vážení rodiče,

zápis na školní rok 2023/2024 bude ELEKTRONICKY SPUŠTĚN OD 17.4.2023 NA ODKAZU, kde naleznete elektronickou přihlášku k ZÁPISU DO NAŠÍ MŠ U Rumcajse Zázvorkova 1994( platí i pro Bronzová 2572)

Veškeré potřebné dokumenty doneste prosím osobně k ZÁPISU DNE 3.5.2023 OD 13.00-17.00 HOD. do ředitelny MŠ

( Zázvorkova 1994)

Přijímání dětí do mateřských škol

městské části Praha 13

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).
 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1.9.2023 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.
 • Ředitelka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.

 

 Pokyny pro zápis

 1. Zákonný zástupce vyplní přihlašovací formulář na internetových stránkách konkrétní mateřské školy.

Termín: 17. 4. – 30. 4. 2023

 1. Dokumenty (vytisknutá přihláška, vyplněný evidenční list včetně originálu nebo ověřené kopie lékařského potvrzení), odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 3. 5. 2023 od 13:00 do 17:00.

V případě prodloužení tohoto termínu u některých mateřských škol, bude tato informace předem zveřejněna na internetových stránkách příslušné školy.

 1. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 2. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
 • přidělené registrační číslo
 • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům
 • tiskopis pro zpětvzetí žádosti
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 19. 5. 2023 . Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 2. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3. 6. 2023.
 3. Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné obrátit se přímo na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, dveře 527, telefon 235 011 428. Je možné se také přímo telefonicky domluvit s ředitelkou příslušné mateřské školy, která všem ráda pomůže.

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v MŠ U Rumcajse, Praha 13, Zázvorkova 1994 v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.

 

Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě, v případě shodného data narození dochází k losování.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace, sociální potřebnost dítěte, provozní podmínky, apod.).

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu roku, pokud je volné místo.

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. 

Kritéria Bodové hodnocení
Věk dítěte do 31. 8. v daném kalendářním roce 5 let ,6 let

20 bodů

4 roky

10 bodů

3 roky

5 bodů

2 roky               1 bod
Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (ano)               1 bod
Trvalý pobyt v MČ Praha 13

20 bodů

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2023/2024 je: 35

(může se lišit podle počtu odkladů nahlášených ze ZŠ) dle odkladů školní docházky po zápisu do ZŠ)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

ve znění novely č. 20/2023 Sb.

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) зі змінами внесеними поправкою

№ 20/2023 ЗБ.

 

Ředitel mateřské školy U Rumcajse, Praha 13, Zázvorkova 1994 Lenka Veselá/ Директор дитячого садка

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 5.6. od 13:00 do 17:00

Místo zápisu / Місце запису: Fakultní základní škola Trávníčkova Pedagogické fakulty UK, Trávníčkova 1744, Trávníčkova 1744/4, 15500 Praha 13- Stodůlky

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let)).

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років).

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м.  Praze dne/дата 10.3.2023

Lenka Veselá

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

 

Evidencni-list-prelozeny (1)

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-2023