GDPR – ochrana osobních údajů

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Mateřská škola U Rumcajse, Praha 13, Zázvorkova 1994   zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze: na základě právního předpisu nebo zákonných zástupců dětí. Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro děti).

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

školní matrika,doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,třídní kniha, záznamy z pedagogických rad, kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise, podklady žáků pro vyšetření v PPP, hlášení trestných činů, neomluvená absence,údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,seznamy žáků na soutěžích a olympiádách, seznamy zákonných zástupců pro různé činnosti a akty,jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte), fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu o studium na dané škole,zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Zákonný zástupce

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu, nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam dětí bez rodných čísel),již nepotřebné údaje skartovat, zachovávat mlčenlivost o údajích, neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací procesškolní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole, stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti a informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.