AKTUALITY

Nový školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

pokud situace dovolí, budeme pokračovat v kurzu plavání.  První hodina by měla být již 3.9.2020. Pokud budete mít zájem, nahlaste na třídě hned první den (týká se předškoláků a dětí ze 3. třídy).

Děkujeme.


 

Před otevřením mateřských škol je nutné Vás informovat o nově nastavených podmínkách.

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí teplou pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!

Jak bude MŠ Postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte( teplota atd..)
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít při nástupu do MŠ potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


 

Informace pro rodiče – provoz v době mimořádných epidemiologických opatření 

V době otevření přistupujeme k těmto preventivním opatřením a žádáme o jejich důsledné dodržování s ohledem na zdraví nás všech.

 • Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě, které nejeví příznaky onemocnění
 • Doprovod dítěte je zdráv a nejeví známky onemocnění
 • Při nástupu do mateřské školy předá rodič pracovníkovi, který provádí ranní filtr  – čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – bude k dispozici na webových stránkách a na stolku při vstupu do budovy ( týdně,  vždy při zahájení docházky).
 • Nevoďte děti v oblečení z venku do třídy, oblečení, ve kterém jste dítě přivedli buď odnesete, nebo dáte do igel. pytle do přihrádky. Odpoledne v něm odejdete domů. Oblečení, které má dítě v MŠ na sobě, odnášítě podle potřeby domů na vyprání.
 • Pokud dítě nebude řádně vybaveno do MŠ (čisté oblečení, roušky), nebude přijato
 • Při příchodu do školky sobě i dětem očistěte obuv o rohožku, která je napuštěna dezinfekcí, děti se přezují do bačkor, vy se zujte (NE NÁVLEKY) a dejte boty na určené místo
 • Použijte připravenou dezinfekci
 • Po celou tuto dobu mějte Vy i děti zakrytá ústa a nos
 • V prostorách MŠ se neshlukujte a dodržujte předepsané odstupy
 • V šatně se děti převléknou a doprovod vyčká příchodu zaměstnance, který dítě převezme
 • Dále sundejte dítěti roušku, kterou mělo při příchodu a použitou vezměte domů
 • V šatně nechte dětem 2 roušky čisté v uzavíratelném sáčku.Rouška bude použita v případě:  odchodu dítěte domů  a podezření na možné příznaky COVID-19

-příznaky  infekce dýchacích cest,které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota,   kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti, okolí chránit rouškami a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 • Ve třídě budou používat roušky pouze zaměstnanci MŠ ( dle svého uvážení)
 • Dodržujte časy příchodů a odchodů, které jsou uvedeny ve školním řádu.
 • Předškolního vzdělávání se mohou zúčastnit pouze děti bez příznaků onemocnění ( kašel, rýma, teplota, zvracení, průjem).
 • Bude prováděn zdravotní filtr. Pověření zaměstnanci školy budou dítěti a doprovodu při příchodu do MŠ měřit teplotu. V případě teploty nebo příznaků infekčního onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
 • Naučte své děti nosit, sundávat a nandávat roušku a poučte je o správném chování v době mimořádných opatření a hygienických návycích .
 • Nelze pobývat v mateřské škole v oblečení ve kterém děti přicházejí z domova.
 • Děti v době pobytu v mateřské škole nesmí opouštět areál mateřské školy ( vycházky, aktivity).
 • Je zakázáno nosit do mateřské školy plyšáky, hračky a nedávejte do šaten ani různé předměty, které si předáváte v rodině.
 • Tyto pokyny jsou v současné době orientační a reagují na současnou situaci, která jak všichni víme se rychle mění. O změnách a úpravách vás budeme informovat.Městská část Praha 13 se chystá všechny školy vybavit ozonovými zářiči a přístroji na tvorbu dezinfekční mlhy.Ve všech třídách v Zázvorkové 1994 jsou vyčištěné všechny koberce a lehátka.
 • Ruší se nošení !domácích” lahviček na pitný režim – pitný režim zajistí pouze škola!
 • Děkujeme vám všem za respektování  nutných opatření a přejeme pevné zdraví. 

 

 

Více v sekci AKCE ŠKOLKY