Evropské fondy


Reg. číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000975

 


Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ U Rumcajse

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001490

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.