Výsledky zápisu

Výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu

 

                                                   

 

Vážení rodiče,

zápis pro letošní rok bude probíhat ve spolupráci se společností: „Digiškolka“. Nastudujte prosím manuál viz. níže.

Odkaz na vyplnění žádosti do MŠ:

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102537275/KWE015_Prihlaska.aspx?

Tiskopisy k zápisu: žádost bude automaticky generována na portále Digiškolka.

Evidenčni list

 

 

Přijímání dětí do mateřských škol

městské části Praha 13

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).

 

 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.

 

 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1. 9. 2022 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

 

 • Ředitel/ka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 

 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka mateřské školy v kritériích.

 

 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.

 

 

Pokyny pro zápis

 1. Zákonný zástupce vyplní registrační formulář na internetových stránkách konkrétní mateřské školy, případně přihlášku v listinné podobě v den zápisu přímo v mateřské škole.

         Termín:19.4.-1.5.2022

 

 1. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 3. 5. 2022 od 13:00 do 17:00.

 

 1. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 

 1. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:

 

 • přidělené registrační číslo
 • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům
 • tiskopis pro zpětvzetí žádosti

 

 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 19. 5. 2022 od 00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

 

 1. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3. 6. 2022.

 

 1. Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné obrátit se přímo na Odbor Školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. Patro, dveře č. 527, telefon 235011428. Je možné se také obrátit přímo telefonicky na ředitelku příslušné školy, která Vám ve všem ráda pomůže.