COVID – info hygiena

Sledujte také  info v aktualitách :

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek do 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/


Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci najdete ZDE.

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.


Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na webu ZDE.


Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

IVANA SOUKUPOVÁ
ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH
Měšická 646, 190 00 Praha 9
ivana.soukupova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i
www.hygpraha.cz
+420 281 000 454
+420 735 726 551
+420 286 884 450 (fax)


Pokud poskytujete v rámci této komunikace Vaše osobní údaje, dochází ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) k jejich zpracování. S osobními údaji HSHMP nakládá v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou dostupné na webových stránkách HSHMP (www.hygpraha.cz).


Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli viz info ZDE.


Ošetřovné: Pro zaměstnavatele stačí vyplnit formulář a čestné prohlášení na adrese viz. níže. Razítko z MŠ nepotřebujete.

Doporučujeme Vám sledovat webové stránky MPSV, kde průběžně aktualizujeme informace k ošetřovnému včetně odkazů na tiskopisy na adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Užitečné praktické informace a potřebné tiskopisy naleznete i na webových stránkách ČSSZ na adrese: https://www.cssz.cz/


Před otevřením mateřských škol je nutné Vás informovat o nově nastavených podmínkách.

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí teplou pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte( teplota atd..)
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít při nástupu do MŠ potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


Informace pro rodiče – provoz v době mimořádných epidemiologických opatření 

V době otevření přistupujeme k těmto preventivním opatřením a žádáme o jejich důsledné dodržování s ohledem na zdraví nás všech.

 • Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě, které nejeví příznaky onemocnění
 • Doprovod dítěte je zdráv a nejeví známky onemocnění
 • Při nástupu do mateřské školy předá rodič pracovníkovi, který provádí ranní filtr  – čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – bude k dispozici na webových stránkách a na stolku při vstupu do budovy ( týdně,  vždy při zahájení docházky).
 • Nevoďte děti v oblečení z venku do třídy, oblečení, ve kterém jste dítě přivedli buď odnesete, nebo dáte do igel. pytle do přihrádky. Odpoledne v něm odejdete domů. Oblečení, které má dítě v MŠ na sobě, odnášítě podle potřeby domů na vyprání.
 • Pokud dítě nebude řádně vybaveno do MŠ (čisté oblečení, roušky), nebude přijato
 • Při příchodu do školky sobě i dětem očistěte obuv o rohožku, která je napuštěna dezinfekcí, děti se přezují do bačkor, vy se zujte (NE NÁVLEKY) a dejte boty na určené místo
 • Použijte připravenou dezinfekci
 • Po celou tuto dobu mějte Vy i děti zakrytá ústa a nos
 • V prostorách MŠ se neshlukujte a dodržujte předepsané odstupy
 • V šatně se děti převléknou a doprovod vyčká příchodu zaměstnance, který dítě převezme
 • Dále sundejte dítěti roušku, kterou mělo při příchodu a použitou vezměte domů
 • V šatně nechte dětem 2 roušky čisté v uzavíratelném sáčku.Rouška bude použita v případě:  odchodu dítěte domů  a podezření na možné příznaky COVID-19

Příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti, okolí chránit rouškami a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 • Ve třídě budou používat roušky pouze zaměstnanci MŠ ( dle svého uvážení)
 • Dodržujte časy příchodů a odchodů, které jsou uvedeny ve školním řádu.
 • Předškolního vzdělávání se mohou zúčastnit pouze děti bez příznaků onemocnění ( kašel, rýma, teplota, zvracení, průjem).
 • Bude prováděn zdravotní filtr. Pověření zaměstnanci školy budou dítěti a doprovodu při příchodu do MŠ měřit teplotu. V případě teploty nebo příznaků infekčního onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
 • Naučte své děti nosit, sundávat a nandávat roušku a poučte je o správném chování v době mimořádných opatření a hygienických návycích .
 • Nelze pobývat v mateřské škole v oblečení ve kterém děti přicházejí z domova.
 • Děti v době pobytu v mateřské škole nesmí opouštět areál mateřské školy ( vycházky, aktivity).
 • Je zakázáno nosit do mateřské školy plyšáky, hračky a nedávejte do šaten ani různé předměty, které si předáváte v rodině.
 • Tyto pokyny jsou v současné době orientační a reagují na současnou situaci, která jak všichni víme se rychle mění. O změnách a úpravách vás budeme informovat.Městská část Praha 13 se chystá všechny školy vybavit ozonovými zářiči a přístroji na tvorbu dezinfekční mlhy.Ve všech třídách v Zázvorkové 1994 jsou vyčištěné všechny koberce a lehátka.

Děkujeme vám všem za respektování  nutných opatření a přejeme pevné zdraví.